جستجوی آزمایشات

S100
Salicylic Acid (Aspirin)
SARS-COV-2 Anti RBD. Total
SARS-COV-2 Anti Spike Abs (IgG)
SARS-CoV-2 Neutralizing Abs. Total
Scotch Test
Selenium (Serum)
Semen Fructose
Seminal Fluid
Sequencing
Sequencing CAPN3
Sequencing FMF complete
sequencing TP53
Sequencingبا روش APC بررسي جهش هاي ژن
Sequencingبا روشDMD/BMD بررسي ژن
Serotonin (24h Urine)
Serotonin (Random Urine)
Serotonin (Serum)
Sertraline (Zoloft)
Serum Cytokeratin 18 (TPS)
Serum Osmolality
Serum Panel Reactive Antibody
Serum Toxicology Drug Screen
Sex Selection (Female)
Sex Selection (Male)
Sex_Determination
Sexual Transmitted Diseases Panel (PCR)
Shistosoma
Sickle Cell Preparation Test
Sickle Solubility test
Sickle-Cell (Female)
Sickle-Cell (Male)
Sirolimus(Rapamycin)
SLOS Gene Sequencing
SMA (Type 1/2)-male
SMA1(MPLA)
SMA-Ind(MPLA)
SO2
sO2
Sodium (12h Urine)
Sodium Valproate (Depakin). Total
Solidity
Solvents (Fluid)
Solvents (Serum)
Solvents (Stomach)
Solvents (Urine)
sp pap.s
Spinal Muscular Atrophy(SMN1/SMN2)(Male)
Spinal Muscular Atrophy(SMN1/SMN2)Female
Sputum Culture & Antibiogram
Sputum Culture For BK
Sputum Direct Smear
SRSF2 Common Somatic Mutation
STD Panel PCR
Stomach Contents Toxicology Drugh Screen
Stone Analysis
Stool Culture & Antibiogram
Stool Examination ( x 2):
Stool Examination ( x 3):
Stool Examination :
Stool Osmolality
Stool Reducing Substance
Streptococcus B
Streptococcus pneumoniae
Strongyloides stercoralis Ag (Stool)
Strongyloides stercoralis Antibody
Succinylacetone (Random Urine)
Succinylacetone (Serum)
Sudan Black (Stool)
Sulfonylurea Screen (Random Urine)
Surface Apperance
SV40 IHC
Sweat Test.Cl x1
Synovial Fluid C & S:
Synovial Fluid: